วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเป็นศูนย์กลางแห่งการยกระดับการเรียนรู้พันธกิจสัมพันธ์ และเป็นหน่วยงานชั้นนําที่มีการสนับสนุนในการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อการบริการวิชาการที่โดดเด่นในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสำหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด


อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม
ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

หน่วยงานที่เกียวข้อง

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image