ประกาศ

 1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 2. ประกาศผลการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2567 เนื่องในวันราชภัฏ
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๗
 4. หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาการดำเนินงานวิจัยทุนภายใน (กองทุนวิจัย)
 5. ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2568
 6. ประกาศมหาวิทยาลันราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย(ทุนภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวการบริหารจัดการและการดำเนินงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องโจทย์วิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ประเภท ทุนวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนพลเมือง ประจำศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมที่ได้รับเงินอุดหนุนงานวิจัย และโครงการบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการรายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๔
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน ๑๐ ปี
 16. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุงานระหว่าง ๑๐ – ๑๕ ปี
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ทำสัญญาระยะ ๖๐ ปี
 18. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ประเภท ข้าราชการที่มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี
 19. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ทำสัญญาระยะ ๖๐ ปี จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online