ประกาศ

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๔
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน ๑๐ ปี
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุงานระหว่าง ๑๐ – ๑๕ ปี
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ทำสัญญาระยะ ๖๐ ปี
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ประเภท ข้าราชการที่มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ทำสัญญาระยะ ๖๐ ปี จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)