บุคลากร


อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม
ผู้อำนวยการ
Responsive image
อาจารย์ ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
รองผู้อำนวยการฯ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี บุญธรรม
รองผู้อำนวยการฯ
Responsive image
นางสาวจีรภา ดามัง
รองผู้อำนวยการฯ
Responsive image
อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Responsive image
นายวันชัย แก้วนาคแนว
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
Responsive image
นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาวนิตยา เกตุครุฑ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวกรณิศ ธนงกิจ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาวธนานุช รักสัจจา
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวภัทราวดี อ้นอินทร์
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นายอิทธิพล ฟ้าแลบ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาวจินตนา โยคี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวทองพูน ทองอยู่
นักวิชาการการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวนฤมล วงษ์ขวัญเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวจันจิรา คุ้มสา
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นายถวัลย์ จีนกลาง
นักวิชาการศึกษา