แบบฟอร์มทุนวิจัยภายนอก

 1. คู่มือการใช้งาน การเสนอของบประมาณด้าน ววน. FF ประจำปีงบประมาณ 2567
 2. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund; FF ประจำปีงบประมาณ 2567 (Full Proposal)
 3. สวพ. 09 บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานวิจัย
 4. สวพ. 08 บันทึกข้อความ ขอขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย
 5. สวพ. 07 บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 6. สวพ. 06 บันทึกข้อความ ขอส่ง (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แก้ไขตามผลประเมิน
 7. สวพ. 05 บันทึกข้อความ ขอส่ง (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 8. สวพ. 04 บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
 9. สวพ. 03 แบบการจัดทำรายงานกิจกรรมเบื้องต้น (Inception Report)
 10. สวพ. 02-2 บันทึกข้อความ ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
 11. คู่มือการเขียนรางานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 12. ขั้นตอนการปิดโครงการวิจัยในระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัยและผู้ประสานหน่วยงาน
 13. คู่มือรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการใน NRIIS
 14. คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการ Fundamental Fund ประจำปีะงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ NRIIS
 15. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์(แผนงานวิจัย)
 16. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์(โครงการวิจัยเดี่ยว)