ประวัติหน่วยงาน

   สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนราชการที่เทียบเท่าระดับคณะในมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ปรับเป็นสำนักวิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ และปัจจุบันเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อรองรับการ ดำเนินการตามระบบการจัดการงานวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารจัดการด้านการวิจัย การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การฝึกอบรม การบริการวิชาการและ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าเท่าทันอารยประเทศนั้น การวิจัยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบผลสำเร็จและมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online