ประวัติหน่วยงาน

   สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนราชการที่เทียบเท่าระดับคณะในมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ปรับเป็นสำนักวิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ และปัจจุบันเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อรองรับการ ดำเนินการตามระบบการจัดการงานวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารจัดการด้านการวิจัย การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การฝึกอบรม การบริการวิชาการและ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าเท่าทันอารยประเทศนั้น การวิจัยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบผลสำเร็จและมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป