ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งส่วนรายการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 03/02/2022 เวลา 00:00:00 น.