วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเป็นศูนย์กลางแห่งการยกระดับการเรียนรู้พันธกิจสัมพันธ์ และเป็นหน่วยงานชั้นนําที่มีการสนับสนุนในการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อการบริการวิชาการที่โดดเด่นในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสำหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดพันธกิจ (Missions)

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ มีองค์ความรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และ ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและรายได้จากภายนอกเพื่อสร้างศักยภาพของนักวิจัยมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ