วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเป็นศูนย์กลางแห่งการยกระดับการเรียนรู้พันธกิจสัมพันธ์ และเป็นหน่วยงานชั้นนําที่มีการสนับสนุนในการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อการบริการวิชาการที่โดดเด่นในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสำหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดพันธกิจ (Missions)

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ มีองค์ความรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และ ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและรายได้จากภายนอกเพื่อสร้างศักยภาพของนักวิจัยมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online