การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กบวจ.) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26/09/2022 เวลา 22:27:10 น.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กบวจ.) ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 23 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ อาคารภูมิราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยมี อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ
วาระการประชุม ดังนี้
-สรุปผลการดำเนินงานตามติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2564
-แนวทางการจัดการประชุมวิชาการ ราชภัฏอุตรดิตถ์วิจัย ประจำปี 2565
-ประเด็นโจทย์วิจัยสถาบัน ประจำปี 2565 เพื่อประกาศทุนวิจัยระดับหน่วยงาน และสายสนับสนุน
-ประกาศฯ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-คณะกรรมการประสานงานหน่วยงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
-การขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานวิจัย
-พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-แจ้งงบประมาณ โครงการการพัฒนาหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ ตามเป้าหมายมหาวิทยาลัย
-แจ้งสถานะทุนวิจัยภายใน ประจำปี 2564
-แจ้งการได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2564-2565
-แจ้งผลการดำเนินโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการขับเคลื่อนงานภาคีเครือข่ายสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือระยะ 9 เดือน
-แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะห์ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SGDs) ระดับมหาวิทยาลัย
-รายงานผลการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2565


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online