ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10

วันที่ 16/11/2021 เวลา 10:31:28 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 2 มีนาคม  2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจาการวิจัยสู่สังคม ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งบทความและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://tcci2022.smc-thailand.org/index.html  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทร.032-720536-543 ต่อ 1079-1084