การเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20/10/2021 เวลา 10:17:40 น.
จากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทย ให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยแหล่งที่มีการทำนวัตกรรมและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ และสถาบันวิจัยของรัฐ  ในการพัฒนาธุรกิจบนฐานรากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาดสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ดำเนินการโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สามารถศึกษารายละเอียดของโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
https://www.nstda.or.th/home/sevices_post/research-gap-fund   งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน โทร.02564700 ต่อ 71389 (ทศพล)