โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 15/10/2021 เวลา 10:55:07 น.
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร  ระหว่างวันที่ 27- 28 ธันวาคม 2564 ระบบ Online จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ทุกบทความที่ผ่านการอบรม ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดี ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2562 ตามลำดับ  โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์  แจ้โพธิ์ โทร.0805972894 อีเมล์ am_nb080@hotmail.com