ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

วันที่ 24/08/2021 เวลา 14:19:46 น.
ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ด้วยการให้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายสนการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช ในกรณีการควบคุมกำกับดูแลการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า เพื่อการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงพันธุ์พืช ได้กำหนดไว้ ดังนี้
1. มาตรา 52 กำหนดให้ "ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีี่ และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์..."
2. มาตรา 53 กำหนดให้ "ผู้ใดทำการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด"

โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร กฎระเบียบ ตามมาตรา 52 และมาตรา 53 ได้ที่ QR Code  (เอกสารแนบ)

ข่าว : ธนานุช