ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา

วันที่ 09/08/2021 เวลา 09:11:40 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา จัดทำวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือน ขณะนี้วารสารอยู่ในฐาน TCI 2 สามารถส่งรายละเอียดบทความได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/information/authors
ติดต่อสอบถามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา โทร.044009009 ต่อ 3200 3222