การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 19/07/2021 เวลา 14:40:55 น.
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นควรให้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พัฒนาความรู้ ความสามารถ อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นั้น

รางวัลบุคลากรดีเด่น แบ่งเป็น 9 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท การพัฒนางานมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์
2. ประเภท นักจัดการงานวิจัย
3. ประเภท การจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการความรู้   
4. ประเภท พัฒนาสื่อการสอน
5. ประเภท วิจัยนวัตกรรมเชิงพานิชย์
6. ประเภท การวิจัยองค์ความรู้
7. ประเภท การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. ประเภท บริการวิชาการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
9. ประเภท บริการวิชาการเพื่อสังคม
10. ประเภท ผลงานสร้างสรรค์
11. ประเภท การพัฒนางานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ
โดยดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัล ได้ที่ shorturl.asia/2nGHX หรือ QR Code ด้านล่าง 


ข่าว : ธนานุช