ประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรและนวัตกรรม" ครั้งที่ 17 รูปแบบ Online Conference

วันที่ 16/07/2021 เวลา 10:14:25 น.
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรและนวัตกรรม" ครั้งที่ 17 รูปแบบ Online Conference ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับฟังการนำเสนอผลงานได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc17  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.055968641

ข่าว:กรณิศ