การประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 08/07/2021 เวลา 11:42:27 น.
8 ก.ค.64 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นประธาน

วัตถุประสงค์สำหรับการประชุมครั้งนี้ ตามที่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารเไทย (TCI) นั้นเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพวารสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้นแล้ว เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพวารสารต่าง ๆ ภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เข้าสู่กลุ่มที่ 1 ต่อไป

ข่าว: อ.ดร.เกวลี