ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 16th International Conference on Humanities and Social Sciences: IC-HuSo 2021 )

วันที่ 07/07/2021 เวลา 10:00:05 น.
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 16th International Conference on Humanities and Social Sciences: IC-HuSo 2021 ) ในหัวข้อ "Education Transformation: Humanities and Social Sciences" ระวังวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาตลอดจนการสร้างเครือข่ายการวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมเสนอผลงานหรือรับฟังการเสนอผลงาน โดยมี วิทยากร บรรยายพิเศษ คือ Professor Dr.Rachel V Harrison จาก มหาวิทยาลัย SOAS University of London, United Kingdom โดยท่านสามารถดาวห์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อหรือบทความสมบูรณ์ได้ที่  https://hs.kku.ac.th/ichuso  สอบถามข้อมูลได้ที่ E-mail: ichuso2021@gmail.com


ข่าว: ภัทราวดี