วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1

วันที่ 30/06/2021 เวลา 14:32:17 น.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 
ตรวจสอบการประกาศผล https://tic-thailand.org/?p=6373
ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://research.uru.ac.th
ทั้งนี้สามารถอ่านบทความวารสารทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/issue/view/14589