วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2564 ถึง มิถุนายน 2564) Published: 2021-06-17

วันที่ 17/06/2021 เวลา 12:39:16 น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

Academic Journal Uttraradit Rajabhat University

Science and Technology (for Local Development)

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

ISSN 1686 4409 (Print) ISSN 2651 1207 (Online)

Published: 2021-06-17     https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/index