ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567

วันที่ 02/06/2022 เวลา 16:30:19 น.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 
โดยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 7 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ส่งไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://bit.ly/3vpd1cs 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
(นางสาววรรณี กล่อมละเอียด) 
โทร. 0 2610 5423 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee.k@mhesi.go.th

ภาพจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย