ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

วันที่ 02/06/2022 เวลา 15:50:15 น.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้รับเรื่องจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี  เรื่อง ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2565 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6 – 12 เดือน ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาที่ วช. และ NRF กำหนด 
รายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ https://www.nrct.go.th/nrf2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม วช.
โทรศัพท์ 025-612445 ต่อ 211, 212 
อีเมล pattranit.v@nrct.go.th