ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชำการละนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4

วันที่ 02/06/2022 เวลา 14:26:10 น.
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ : Thailand Wellness for World Aesthetic Hub  ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565  ณ  ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิ เผยแพร่ความรู้ทางด้าน Wellness & Anti – aging Medicine, Aesthetic, Integrative Medicine เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมทางวิชาการ และส่งเสริมแนวทางเวชปฏิบัติในแขนงนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านสุขภาพในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม
ผู้สนใจด้านศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ หรือ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.dpu.ac.th/antiaging/news/50/