ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานนสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2022” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

วันที่ 02/06/2022 เวลา 14:08:12 น.
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และเครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างสถาบันการศึกษานิสิต นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ และเพื่อทำให้เกิดการรวบรวมและการให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะในวงกว้าง
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2565  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้สนใจสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
1.	ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565
2.	ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล และจัดแสดงนิทรรศการ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565