ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 2022

วันที่ 06/05/2022 เวลา 15:07:54 น.
ด้วยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 25656 เวลา 14.00 น. เพื่อโปรดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน 
        ในการนี้สถาบันวิจัยแลพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม เพื่อเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และสามารถส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมเสนอกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ทั้งในภาคการบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
                1. การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
                2. การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 
                3. การวิจัยด้านการศึกษา 
                4. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
                5. การวิจัยด้านเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
                6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น 

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1V5OBeE81kEYoOswHergK4PCgAjJjimt9 นี้