ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่8 (The 8 ) Engagement Thailand Annual Conference 2022)

วันที่ 12/04/2022 เวลา 09:59:13 น.
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนส่งบทความทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่8 (The 8 ) Engagement Thailand Annual Conference 2022) ซึ่งกำหนดจัดงานประชุมวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะเผยแพร่ผลงานในการประชุมดังกล่าวมากขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอขยายเวลารับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2565 โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ที่  http://engagementthailand.org/?p=๖๘๔๑  

ข่าว :ภัทราวดี อ้นอินทร์