ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ทำสัญญาระยะ ๖๐ ปี จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

วันที่ 20/05/2021 เวลา 11:05:49 น.
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย  จึงประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ทำสัญญาระยะ ๖๐ ปี จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) | ข่าว ธนานุช