การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กบวจ.) ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 20/09/2021 เวลา 15:12:34 น.
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กบวจ.) ครั้งที่ 4/2564 เป็นการประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
- บทบาทและหน้าที่ของหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะตามตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- การพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
- กลไกการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund โดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
 ฯลฯ

ข่าว : ธนานุช