ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1 "การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 06/08/2021 เวลา 11:31:33 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1 "การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด www.human.cmu.ac.th