ประชาสัมพันธ์วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 02/08/2021 เวลา 11:10:59 น.
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพด้านพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  เผยแพร่ปีละ 3 ปักษ์  กองบรรณาธิการการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ ให้นักวิจัย และผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.074289215 คุณสราวุฒิ  เลิศล้ำไตรภพ