ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทความวิชาการ (24 HR) เพื่อส่งกรณีศึกษา (Case Study)" เพื่อเข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ ๗

วันที่ 29/06/2021 เวลา 10:30:38 น.
การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ ๗ (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 "Innovation – Engaged Society : สังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม) กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะของคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ให้มีการส่งกรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม เข้าร่วมการนำเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งกรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นการทำงานกับสังคม จึงประสงค์สนับสนุนให้นักวิจัยของแต่ละคณะได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยส่งกรณีศึกษามาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนากรณีศึกษา "กิจกรรมการพัฒนาบทความวิชาการ (24 HR) เพื่อส่งกรณีศึกษา (Case Study)" เข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ ๗ 
ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น ๓ อาคาร ๑๒(เรือนต้นสัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพ|ข่าว : ธนานุช