การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กบวจ) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 28/06/2021 เวลา 10:18:02 น.
วันที่ 25 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กบวจ.) ครั้งที่ 3/2564  เป็นการประชุมทั้งในห้องประชุมไม่เกิน 15 คนและเว้นระยะห่าง และผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีวาระการประชุมทั้งการพิจารณาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2, รายชื่อกรณีศึกษางานประชุมวิชาการ Engagement Thailand, การอนุมัติโครงการวิจัย บทบาท หน้าที่ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ ฯลฯ
 
ภาพ/ข่าว : ธนานุช