โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 15/03/2022 เวลา 14:50:31 น.
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะภาคีเครือข่ายภาคเหนือ  มีวัตถุประสงค์ สำคัญ คือ 
(1) เพื่อสร้างระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ 
(2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. 
(3) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับภาคีเครือข่ายให้เป็นนักสร้างสุขภาพในระดับพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และ อุทัยธานี

การดำเนินงานมีจุดเน้นใน ๓ ประเด็นหลัก คือ 
(๑) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อ  เพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.โดยนำใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างคู่มือ เครื่องมือ  ที่เกี่ยวข้องและสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงาน 
(๒) พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับภาคีเครือข่ายให้เป็นนักสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำใน ๒ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิทยากรแกนนำที่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยและแกนนำเครือข่ายเชิงประเด็นที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนให้สามารถยกระดับความสามารถในถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะสมรรถนะที่จำเป็นทั้ง ๗ หลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ และกลุ่มผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นภาคีเครือข่ายของ สสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีขีดความสามารถและยกระดับภาคีเครือข่ายให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) สร้างระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพโดยเชื่อมกลไกการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันออกแบบออกแบบระบบและกลไกการทำงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง