โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการและภาคีเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน

วันที่ 15/03/2022 เวลา 14:30:20 น.
โครงการ นวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเองของชุมชน เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการและภาคีเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคีเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  
มีวัตถุประสงค์ 
(1)นำใช้นวัตกรรมการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย 
(2)พัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนจัดการตนเองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(3)พัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย            
โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาควิชาการ และภาคีเครือข่าย ดำเนินการใน 13 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตำบลคอรุม ตำบลป่าเซ่า ตำบลน้ำไคร้) จังหวัดแพร่ (ตำหนักธรรม ตำบลหนองม่วงไข่)จังหวัดน่าน (ตำบลเจดีย์ชัย ตำบลปัว ตําบลศิลาแลง ตำบลไชยวัฒนา ตำบลสถาน ตำบลน้ำแก่น ตำบลม่วงตึ๊ด และตำบลกลางเวียง) 
ซึ่งมีความพร้อมยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบชุมชนจัดการตนเองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จากการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยกับชุมชน วิเคราะห์ทุนและศักยภาพของพื้นที่ 
ได้พัฒนาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 4 โครงการย่อย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ พัฒนาต้นแบบชุมชนจัดการตนเองเพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
(1)โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนสามวัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาด้านสังคมและสภาพแวดล้อม (การขาดกลไกการทำงานเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันของคน 3 วัย) 
(2)โครงการนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเพิ่มรายได้เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพในพื้นที่เป้าหมาย (การรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ และการยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้) 
(3)โครงการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม โดยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาด้านสุขภาพและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (หลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอายุไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
(4)โครงการพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาควิชาการและภาคีเครือข่ายในระดับตำบล มุ่งแก้ปัญหาระบบฐานข้อมูลของชุมชนที่ไม่มีชีวิต การขาดการบูรณาการในการทำงานเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของหน่วยงานในพื้นที่ และปัญหาในการสร้างและใช้นวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบการทำงานเพื่อรองรับสังคมสูงวัย