การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กบวจ.) ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 24/01/2022 เวลา 11:32:14 น.
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กบวจ.) ครั้งที่ 5/2564  โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
- (ร่าง) ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
- การพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
- ประเด็นโจทย์วิจัยสถาบันประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อประกาศทุนวิจัยระดับหน่วยงาน และสายสนับสนุน
ฯลฯ

ข่าว : ธนานุช