ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"

วันที่ 16/11/2021 เวลา 15:30:58 น.
ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศการวิจัยและนนวัตกรรมกลางของประเทศ นั้น 
       เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting จะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวน ครั้งละ ๕๐ คน ทั้งที่ผู้ประสงค์เข้าร่วมการอบรมสมัคร ทาง website ของระบบNRIIS https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9489 ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติ เมื่อผู้ลงทะเบียนครบแล้ว รายละเอียดโครงการและกำหนดการดังเอกสารแนบ

ข่าว : ภัทราวดี