ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15

วันที่ 16/11/2021 เวลา 10:45:22 น.
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่่างเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15  ในระหว่างวันที่ 27 ถึง 29  เมษายน 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์  นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้   จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานโดยกำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://ranc.research.swu.ac.th/