ประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ"

วันที่ 15/11/2021 เวลา 15:51:15 น.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Webinar) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30น- 12.00น. โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ 
https://forms.gle/DeapDSDjnDYJGUnz9 หรือแสกน QR CODE สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0903139706