การกำหนดแนวทางความร่วมมือและการขอลดหย่อนการหักค่าธรรมเนียมบำรุงสถาบันการศึกษา (Overhead Charge)

วันที่ 02/11/2021 เวลา 15:17:55 น.
ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการนโยบาย การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ บุคลากร โครงการสร้างพื้นฐานและข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอความร่วมมือในการกำหนดแนวทางความร่วมมือและการขอลดหย่อนการหักค่าธรรมเนียมบำรุงสถาบันการศึกษา ในการดำเนินโครงการ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ไม่เกินร้อยละ 10 จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ

ข่าว : ธนานุช