ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 19/10/2021 เวลา 16:25:08 น.
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำ "วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์"  
โดยมีนโยบายต่อยอดการจัดทำวารสารวิชาการของคณะฯ และพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการคณะฯ ให้เข้าฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) โดยรูปแบบของวารสารฯ มีเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม และงานวิจัยเชิงพื้นที่

ผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยผู้ประสงค์ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเขียนบทความได้ที่ QR Code และส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยทาง อีเมล์ j.techandinno@uru.ac.th