ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15

วันที่ 15/10/2021 เวลา 11:21:07 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี "วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ ภาคบรรยาย (Oral Presentation)       
ได้ที่ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวนิตยา ต้นสาย และ นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 08664402639