สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) แจ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์

วันที่ 06/10/2021 เวลา 14:00:04 น.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562   ในการนี้ สกสว. ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ LOgo ประจำองค์กรขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สกสว. ใหม่ได้ที่ https://www.tsri.or.th/th/about