ประชาสัมพันธ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI 1

วันที่ 30/09/2021 เวลา 14:39:46 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) บัดนี้วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2564 ได้เผยแพร่แล้วทาง https://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/ ซึ่งท่านสามารถเข้าดูข้อมูลวารสารและศึกษารายละเอียดการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ได้ตามเว็บไซต์นี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการวารสาร โทร.075-770-1367 ต่อ 141