ประชาสัมพันธ์สารสารวิชาการฉบับใหม่ 3 ฉบับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 29/09/2021 เวลา 15:21:26 น.
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการฉบับใหม่ 3 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทรธิดา  พรมดีราช  โทรศัพท์ 0969454936 และนางสาวกฤติกา  สุวรรณเรือง โทร 816701121