ประชาสัมพันธ์วารสาร "งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ"สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 29/09/2021 เวลา 15:15:29 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร "งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ" ซึ่งเป็นวารสารที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI หากบทความใดได้ตอบรับการตีพิมพ์จะได้รับค่าตอบแทนบทความละ 1,500 บาท ผู้สนใจส่งบทความและศึกษารายละเอียดที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-research สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นายสุรพงศ์  เบ้าทอง  โทร.045-643600 ต่อ 9411-2