ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ "ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน"

วันที่ 17/09/2021 เวลา 12:26:17 น.
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินโครงการ "ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน" เพื่อศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนยอมรับ นั้น
     ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งนี้ อาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดสนใจสามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักกการมายังชุดโครงการฯ  ตามแบบฟอร์มนี้แนบมาพร้อมนี้ ได้ที่อีเมล erc.kmutt@gmail.com หรือติดต่อชุดโครงการฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-470-9618 หรือ คุณณัฐชนัน พิทักษ์วิจานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 082-686-9616 ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2564 
ข่าว: ภัทราวดี