ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 17/09/2021 เวลา 09:29:28 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 ระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น.- 16.30น สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://research.dru.ac.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564