ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 09/09/2021 เวลา 11:04:55 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ  (มกราคม ถึง มิถุนายน และ กรกฏาคม ถึง ธันวาคม )ของทุกปี ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งบทความเข้าพิจารณาตีพิมพ์โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/SciAndTechSkru/