ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วันที่ 08/09/2021 เวลา 10:36:32 น.
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19  ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนเปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน"  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research  ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น