สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

วันที่ 03/09/2021 เวลา 14:17:27 น.
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ในรูปแบบการจัดงานออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าว ผ่าน Google Form:shorturl.asia/OurhF หรือ QR CODE ตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564