การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

วันที่ 31/08/2021 เวลา 14:51:42 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด 19 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 Online Conference ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่
1)กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ 2)กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3)กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 4)กลุ่มศิลปะและการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5)กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 6)กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความที่ http://www.conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0982721541